Гарын авлага

Цахимаар өөрөө мэдүүлэхтэй холбоотой гарын авлага ;

CEPS-ийн гаалийн мэдүүлэгт зураасан кодыг ашиглах нь ;

Бараа бүртгэлийн нэгдсэн системийн гарын авлага ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *