Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем

WWW.LICENSE.MOF.GOV.MN

ААН, иргэний тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг хөндлөнгийн байгууллагаас мэдээлэл шалгах замаар хүний оролцоог багасгаж шийдвэрлэх зорилготой “Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем” нь  сангийн сайдын тушаалаар олгож буй 6 тусгай зөвшөөрөл, гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар олгож буй 6 тусгай зөвшөөрөл, 3 энгийн зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр олгож эхэллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *