Импортын барааны мэдүүлэг цахимаар нөхөн бичихэд гарч буй хүндрэлтэй асуудлын талаар сургалт зохион байгууллаа

Импортын барааны бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг Улаанбаатар хотод нэг цэгт төвлөрүүлсэнтэй холбогдуулан тус төвөөс бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан Гаалийн улсын байцаагч нарыг чадавхжуулах сургалт болон, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нарт зориулсан сургалтыг 2023 оны 8 дугаар сард тус тус амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалтад гаалийн зуучлагч 33 компанийн 66 гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн оролцсон бөгөөд http://ceps.gaali.mn-д мэдүүлэг нөхөн бичихэд гаргаж байгаа нийтлэг алдааг анхааруулж, цаашид алдаа гаргахгүй байх, бичиг баримтын бүрдүүлэлттэй холбоотой гарч байгаа асуудлуудыг  tsakhimgaali@customs.gov.mn цахим хаяг болон  242617, 255003 дугаартай утсаар холбогдож, шийдвэрлүүлэх зөвлөгөө өглөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *