Цас цэвэрлэв

Орхон аймаг дахь гаалийн газарт 2017.11.08-ны өдрийн №02 тоот Орхон аймгийн Засаг даргын албан даалгавар ирсэнтэй холбоотойгоор тус гаалийн газрын ажилтан албан хаагчдад доорх хууль тогтоомжид тусгагдсан заалтуудыг сурталчлан таниулж, байгууллагын гаднах байгууламж, түүний цасыг цэвэрлэсэн.

  • Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.е.
  • Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.8.
  • Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Орхон аймгийн нийтийн эзэмшлийн газар, эд аж ахуйг арчлан хамгаалах талаар нийтээр дагаж мөрдөх журам”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *