Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын газар, санхүү төрийн сангийн албанаас сургалт зохион байгууллаа.

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын газар, санхүү төрийн сангийн алба хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 30 өдөр аймгийн төрийн байгууллагууд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад зориулан “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт цаашид анхаарах асуудлууд” сургалтад ахлах хягтлан бодогч-гаалийн улсын ахлах байцаагч Б.Даваамаа, гаалийн улсын байцаагч А.Сувдмаа, Ч.Ундрам нар хамрагдлаа.  “Шилэн дансны хууль”-ийн зорилт, зарчим, мэдээлэл хүргэх хэлбэр, хуулийн хэрэгжилт, мэдээлэл оруулах ажилтан, тэдгээрийн чиг үүрэг,www. shilendans.mn цахим санд оруулах мэдээлэл, гарч байгаа алдаа дутагдал, цаашид анхаарах зүйлсийн талаар тодорхой мэдээлэл өгсөн үр дүнтэй сургалт боллоо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *