Таны мэдлэгт

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам: Журам №1


 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих нийтлэг журам: Журам №


                                               Түүхэн бичиг баримтуудаас

Монгол улсын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл / Гуравдугаар боть 1926 VI сар-1936 он/