ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХУУЛИЙН САН

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ

ГААЛИЙН-АРИУН-ШУДАРГА-ЁСНЫ-ТУХАЙ

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ АГУУЛАХЫН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ МЭДҮҮЛГИЙГ НӨХӨН БИЧИХ ЗААВАР

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ЖУРАМ

ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

УЛС ХООРОНДЫН ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ ГААЛИЙН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Гаалийн итгэмжлэл олгох журам /татаж авах/