Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Тайлангийн хугацаанд байгууллагын 2020 оны төсвийн төсөл, 2021 оны төсвийн төсөөллийг  үйл ажиллагааны онцлог, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах шаардлагад нийцүүлэн хөрөнгө оруулалт, урсгал засварын хөрөнгийн судалгааг  холбогдох албан тушаалтан нараас гаргуулан авч СХОХ-т хүргүүлсэн.

ГЕГ-ын даргын 2013 оны  А/199 дүгээр  тушаалаар батлагдсан гаалийн бүрдүүлэлт, төлбөрт үйлчилгээний хураамж, мэдүүлгийн хураамж, мэдүүлгийн үнэ, ломбоны үнийг  мэдээллийн самбарт байршуулж, Нээлттэй хаалганы өдөр болон гаалийн харилцаанд оролцогчдод зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний үеэр мэдээлж, банкны дансны дугаарыг ил тод  самбарт мэдээлэн ажиллаж байна.

Байгууллагын 2021 оны санхүүгийн тайланг төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврын дагуу  санхүүгийн байдлын тайлан, санхүүгийн үр дүнгийн тайлан,  цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан,  мөнгөн гүйлгээний тайлан,   тайлангийн тэмдэглэл, тодруулгыг гаргаж, холбогдох залруулгыг хийж, Орхон аймаг дахь Далай ван аудитын газарт холбогдох судалгаануудыг  хүргүүлсэн. Санхүүгийн 2021 оны тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар “ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ” авч, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг давхардуулсан 1 зөрчилд  зөвлөмж ирүүлсэн ба зөвлөмжийн дагуу залруулга хийж, тайланг Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлсэн.Төлбөрийн акт, албан шаардлага аваагүй.

2021_оны_санхүүгийн_тайлан

2022_оны_санхүүгийн_тайлан

Дотоод_аудитын_тайлан_2021-2022