Хууль тогтоомж

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГЫН ГАЗРЫН 2023.02.08-НЫ 49 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ (АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ТАВАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА).pdf

pdfАВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ


pdfЗӨРЧЛИЙН ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


pdfНИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ


pdfГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


pdfГаалийн улсын байцаагчийн үйлчилгээний стандартын журам


pdfАЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДYYЛГИЙГ БYРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ


pdfАЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХАДГАЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ


pdfАлбан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам


pdfГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН САХИЛГЫН ДҮРЭМ


pdfГААЛИЙН АРИУН ШУДАРГА ЁСНЫ ТУХАЙ ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУНХАГЛАЛ