Зөвлөн туслах “Менторшип хөтөлбөр”

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.5 дахь заалт,  “Залуусын оролцоо-Хөдөлмөр эрхлэлт сарын аяны хүрээнд  ажлын  байран дахь “Менторшип хөтөлбөр” сэдвээр  2022 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр сургалт зохион байгуулж 26 албан хаагч хамрагдсан. Сургалтаар  Менторшип гэж юу болох, ач холбогдол, төрөл, менитор, ментээ гэж хэн болох, харилцааны үе шатны талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй олгосон.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *