Соёлын үнэт зүйлсийг зорчигчийн хувийн хэрэглээний журмаар ОХУ-ын хилээр нэвтрүүлэх

СОЁЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛСИЙГ ОХУ-ЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХ

– Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг бөглөх

– Оросын Соёлын яамны эрх бүхий шинжээчийн3 соёлын үнэт зүйлст хамаарах тухай дүгнэлт

– Гаалийн татвар2-аас чөлөөлөгдөх

 

СОЁЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛСТ ХАМААРАХ ЗЭВСЭГ, ГЭХДЭЭ ЭРТНИЙ ЗЭВСЭГТ ХАМААРАХГҮЙ

– Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг бөглөх

– Оросын Соёлын яамны эрх бүхий шинжээчийн3 соёлын үнэт зүйлст хамаарах тухай дүгнэлт

– ОХУ-ын Холбооны албаны үндэсний гавардын дүгнэлт (зөвшөөрлийн бичиг баримт)

 

 1ЕАЭЗХ-ны гаалийн хилээр хяналттайгаар нэвтрүүлэх соёлын үнэт зүйлсийн жагсаалтыг ЕАЭЗ хорооны 2015.04.21-ний өдрийн тогтоолоор батлагдсан нэгдсэн барааны жагсаалтын 2.20-д заасан:http://customs.ru/fiz/pravila-peremeshheniya-tovarov/peremeshhenie-kul-turnyx-czennostej

2ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу соёлын үнэт зүйлст барааны үнийн дүн, жингээс үл хамааран хамааруулах тухай

3Оросын Соёлын яамны эрх бүхий шинжээч нарын жагсаалт: https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_kulturnogo_naslediya/activities/409789/

 

 

СОЁЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Дурсгалын эд зүйлс/ хугацаа хамаарахгүй

Онцгой, ховор хөгжмийн зэмсэг/ хугацаа хамаарахгүй

Биологи, палеонтологи, минералогии, метеоритикийн дээж, сорьц/ хугацаа хамаарахгүй

Археологийн эд зүйлс/ хугацаа хамаарахгүй

Байлдааны болон бусад хувцас/ 100 жил болон түүнээс их

Багаж, хэрэгсэл, төхөөрөмж/ 100 жил болон түүнээс их

 Хэвлэмэл ном/ 100 жил болон түүнээс их

Шуудангийн марк/ 100 жил болон түүнээс их

Монет, бонд, банкнот үнэт цаас/ 100 жил болон түүнээс их

Хүйтэн зэвсэг/ 50 жилээс их

Одон медаль/ 50 жилээс их  

Гар бичмэл, архивын баримт/ 50 жилээс их  

Уран зураг, баримал, график/ 50 жилээс их  

Шашны эд зүйлс/ 50 жилээс их  

Гоёл-чимэглэлийн зүйлс/ 50 жилээс их  

Эртний зэвсэг/ 1899 оны сүүлч хүртэл

Галт зэвсэг/ 1900-1945 он

Эртний хүйтэн зэвсэг/ 1945 оны сүүлч хүртэл

Тээврийн хэрэгсэл/ 1951.01.01 хүртэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *